Główne Obszary Pilotażu

Doskonałość Naukowa

Wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego.Innowacje społeczne dotyczą: podnoszenia oczekiwanej długości życia, niwelowania rosnących zróżnicowań pomiędzy miastem a wsią i innych nierówności społeczno-demograficznych, zmniejszania wskaźników zachorowalności na choroby cywilizacyjne, problemów z przystosowaniem się do życia społecznego, problemów dorastania czy też poprawy wskaźników dotyczących szczęścia i dobrostanu społecznego, ale także podnoszenia standardów zatrudnienia czy też jakości uczestnictwa w życiu publicznym. Są zatem niezwykle istotne, przez co zasługują na rozwój i zaistnienie w świadomości społecznej. Zarówno proces kreowania innowacji jak i wdrożenia wymaga zdecydowanie wypracowania optymalnego modelu pracy „nad” oraz „z” każdym reprezentantem środowiska akademickiego, w tym włączające w problemy otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nauka dla innowacyjności

Wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką. Innowacyjna gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy, której sukces upatruje się w ścisłej współpracy nauki i biznesu dla budowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Chcąc sprostać współczesnym wyzwaniom uczelnie wyższe organizują proces transferu technologii powierzając ich prowadzenie centrom transferu technologii oraz spółkom celowym. Dziś, po latach funkcjonowania tego typu podmiotów, zarówno środowisko naukowe jak i podmioty gospodarcze wystawiają krytyczną recenzję współpracy nauka – biznes, a agendy rządowe dofinansowujące transfer technologii skupiają się przede wszystkim na ocenie efektywności transferu technologii z poziomu ociężałej, hierarchicznej struktury uniwersytetów publicznych i funkcjonowania właśnie centrów transferu technologii i spółek celowych zawiązywanych dla komercjalizacji wyników badań naukowych. Jednocześnie społeczeństwo polskie, w tym przedsiębiorcy, mają negatywne przekonania na temat polskiej nauki. Dlatego tak ważnym elementem projektu jest stworzenie przestrzeni dla nawiązania relacji nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz badanie luk i wspieranie kompetencji przedstawicieli świata nauki w kontekście budowania zespołów o potencjale komercyjnych. Jako najważniejsze warunki udanej inwestycji wskazuje się: rynkowe zapotrzebowanie na pomysł i jego atrakcyjność. Wiele z nich nie dochodziło do skutku ze względu na problem porozumienia w zespole i niepowodzeń z nim związanych, na wstępnym etapie. Potencjał rynkowy oceniany był teoretycznie na samym początku, natomiast praktyczna weryfikacja potencjału rynkowego produktu dopiero miała się dokonać.

Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość

Wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą. Polska jest krajem rozwijającym się i posiada ogromny potencjał w zakresie innowacyjności, w tym innowacji społecznych. Kwestią problematyczną jest jednak w jaki sposób wykorzystywany jest ten potencjał. W krajach zachodnich od wielu już lat nauki humanistyczne biorą intensywny udział w usprawnianiu i racjonalnym projektowaniu instytucji społecznych oraz programów i polityk publicznych mających na celu podnoszenie standardu życia osób wykluczonych lub marginalizowanych czy też podnoszenie standardów opieki społecznej. Zasadniczo w Polsce dopiero od niedawna dostrzega się innowacyjny potencjał nauk humanistycznych. Przez wiele lat dominowało przekonanie, że głównym źródłem wzrostu gospodarczego jest innowacyjność w zakresie wysokich technologii. Obecne wsparcie nauki podtrzymuje podział na nauki podstawowe, do których zalicza się konsekwentnie humanistykę, oraz na nauki stosowane, tradycyjnie łączone z częścią przyrodoznawstwa i naukami technicznymi. Z kolei innowacje społeczne powstają przede wszystkim na styku sektorów, do wypracowywania nowych rozwiązań wykorzystując przestrzeń pomiędzy obszarami, procesami czy instytucjami (Raport PWC: Wizja 2050 Innowacje społeczne). Natomiast system wspierania innowacji wymaga przede wszystkim kwalifikacji, finansowania, wyznaczania kierunków badań, prowadzenia badań i wdrażanie efektów. Zaproponowana w projekcie ścieżka wspierania pobudzenia w uczestnikach inicjatywy, realizacji i wdrożenia projektów badawczych w obszarze innowacji społecznych pozwoli przetestować, a następnie zbudować model systemu wdrożeń społecznych w obszarze nauk humanistycznych, m.in. do zaimplementowania w uczelniach wyższych takich jak UMK w Toruniu (uczelnia w znacznym stopniu humanistyczna). Ścieżka wsparcia w projekcie zapewni wsparcie kompetencji i umiejętności istotnych dla wdrożenia innowacji społecznych, które zostają wypracowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w ramach różnorodnych, interdyscyplinarnych zespołów.

Skip to content