PROJEKTY

Działalność Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK w znaczącym zakresie jest możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu na działania wzmacniające umiędzynarodowienie i innowacyjność Uniwersytetu w ramach realizowanych projektów.

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK powstało w ramach IDUB w wyniku przekształcenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK i dostosowania zadań do aktualnych potrzeb Uniwersytetu. Centrum realizuje zadania związane z celem nr 6 pn.: Innowacje i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonym przez Zespół nr 4.

Szczegółowe cele:

- zwiększenie innowacyjności i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
inicjowanie i wspieranie kontaktów pomiędzy Uniwersytetu a podmiotami gospodarczymi,
- pełne wykorzystanie potencjału Uniwersytetu w zakresie stymulowania innowacyjności i prac wdrożeniowych,
- prowadzenie szkoleń z zakresu TRIZ,
- promocja przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów,
- rozszerzenie roli Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

IDUB

Inkubator Innowacyjności 4.0

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach Programu Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK przede wszystkim wspiera, w drodze konkursu, prace zespołów badawczych Uniwersytetu w celu podniesienia ich poziomu gotowości wdrożeniowej i zwiększenia szans na transfer do gospodarki.

POIR

YUFE - Young Universities for the Future of Europe

YUFE, czyli Młode Uniwersytety dla Przyszłości Europy, tworzy dziesięć dynamicznych, młodych, skoncentrowanych na studentach europejskich uniwersytetów badawczych (łącznie ponad 190 tys. studentów i ponad 32 tys. pracowników) i czterech partnerów nieakademickich zajmujących się edukacją wyższą, rynkiem pracy i przedsiębiorczością.

Celem współpracy jest opracowanie mechanizmów ułatwiających mobilność studentów i pracowników oraz stworzyć model szkolnictwa wyższego bez granic, a jednocześnie dobrze osadzonego w lokalnym kontekście, reagującego na zmiany zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy. W Partnerstwie dążymy do wzmocnienia idei kształcenia przez całe życie, podkreślenia wartości wielokulturowości, wielojęzyczności i integracji europejskiej.

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK realizuje działania w ramach YUFE Professional Star, w tym YUFETHON, CHALLENGE TEAMS, TALK SHOWS, Entrepreneurial Trainings, i wiele innych inicjatyw.

logo-YUFE

Inno4YUFE

To inicjatywa satelicka uniwersytetów stowarzyszonych w YUFE, którego celem jest budowanie nowego pokolenia studentów-przedsiębiorców i innowatorów. Działania Partnerów koncentrują się tu na minimalizowaniu wpływu barier dla przedsiębiorczości studentów i wzmocnieniu roli instytucji szkolnictwa wyższego, jako punktów startowych w kierunku przedsiębiorczych ścieżek kariery.

Konsorcjanci tworzą wspólne inicjatywy dostępne dla wszystkich studentów Yufe, w tym praktyki studenckie w startupach, platformę do wymiany doświadczeń i warsztaty dla młodych przedsiębiorców. Nadaje to kształceniu w przedsiębiorczości międzynarodowy wymiar i sprawia, że jest bardziej atrakcyjne. Istotnym elementem jest dzielenie się dobrymi praktykami odnośnie aktywizowania społeczności akademickiej i wiedzą podczas wspólnie organizowanych wydarzeń.

Inno4YUFE

YUFERING

Projekt YUFERING (YUFE TRANSFORMING R&I THROUGH EUROPE-WIDE KNOWLEDGE TRANSFER) to kolejna inicjatywa satelicka Partnerów YUFE. YUFERING traktuje badania i innowacje jako jeden z obszarów strategicznych. Ogólnym celem projektu YUFERING jest standaryzowanie strategii oraz praktyk w zakresie badań i innowacji partnerów zgodnie z polityką YUFE, w celu osiągnięcia, podobnego jak w obszarze edukacji, ujednolicenia.

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK realizuje działania związane z opracowaniem propozycji wspólnej polityki wdrożenia modelu odwróconego transferu wiedzy i jego wykorzystania we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

DIOSI

Projekt DIOSI (Developing and Implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation for Early Career Researchers) to kolejny projekt satelicki Partnerów YUFE. DIOSI ma na celu opracowanie pełnego cyklu kształcenia doktoranckiego, począwszy od opracowania nowego wspólnego programu edukacyjnego, poprzez zapewnienie szkoleń z zakresu Otwartej Nauki oraz Otwartej Innowacji i przedsiębiorczości dla doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę zawodową, do pomiaru wpływu takiego szkolenia i śledzenia losów absolwentów. Model kształcenia doktoranckiego DIOSI opiera się na kształceniu umiejętności miękkich i poznawczych, co ma pomóc w rozwiązaniu problemu niedoborów umiejętności w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród naukowców.

Zadaniem Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK jest opracowanie programu warsztatów OPEN INNOVATION & Entrepreneurship oraz ich cykliczne prowadzenie dla uczestników studiów doktoranckich.

DIOSI

Pionier-LAB

Głównym zadaniem Centrum w ramach projektu jest budowa laboratorium, które umożliwi badanie nowych trendów i modeli współpracy między sferą nauki i biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dostępności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej oraz powiązanych z nią usług B+R - na innowacyjność firm i regionów. Laboratorium będzie dysponowało oprogramowaniem, umożliwiającym zdalne zarządzanie projektami, prowadzenie warsztatów i sesji prototypowania.
PIONIER-LAB
Skip to content